Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

 

ІІ Національний конкурс публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки
«КеГоКе – 2008»

II номінація:

Краща наукова стаття
на теми керамології, гончарства, кераміки
в Україні

Критерії оцінювання:
1. Розробка й застосування нових методів дослідження.
2. Уведення до наукового обігу нових матеріалів (терміни, визначення, фото, документи тощо).
3. Наукові відкриття.
4. Аналітичність.
5. Розробка пріоритетних напрямків розвитку керамології.

 


Булгаков В. В. Глазури северопричерноморской поливной керамики ХІІІ- Х V вв. (Предварительные результаты) // Поливная керамика Средиземноморья и Причорноморья Х-Х V ІІІ вв.: Сборник научн ых трудов. – К.: ИД «Стилос», 2005. – Т.1. – С.359-378.


Голубєва И., Колода В., Кущенко А. Использование петрографических методов при изучении позднесредневековой керамики // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2005. – Вип. 14. – С.46-50.


Каплун Наталія. Символічне і обрядове значення глиняного посуду у селянському середовищі наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. (за матеріалами Старобільського повіту Харківської губернії // Матеріали наукової конференції археологів і краєзнавців, присвяченої 75-річчю від дня народження Л.В.Бєдіна (24-25 вересня 2003 р.). – Луганськ: Луганський обласний краєзнавчий музей, 2005. – С.209-219.


Коваленко Оксана. Спостереження над прізвищами гончарів Миргородського полку початку XVIII ст. (за матеріалами переписної книги 1723 р.) // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірка наукових статей. – К.:ХІК, Часи козацькі, 2005. – Вип.14. – С.182-188.


Ликова Оксана. Львівські збирачі кераміки кінця ХХ – початку ХХІ століття: деякі аспекти формування приватних колекцій // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.154-161, 309-315.


Овчаренко Людмила. Миргородська художньо-промислова школа імені Миколи Гоголя: перші роки діяльності (1896-1902) // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.134-142.


Полидович Ю. О некотор ых семиотических аспектах функционирования сосудов в погребальных обрядах предскифского времени // Структурно-семиотические исследования в археологи. – Донецк: Донецкий национальн ый университет, 2005. – С.197-218.


Пошивайло Олесь. Анатомія гончарського суперміфа України (мистецтвознавчі студії як антураж приватного авантюризму) // Український керамологічний журнал. – 2005. – №1-4. – С.9-70; с.1-4 обкладинки.


Рахно Костянтин. „Овесець”: до семантики мотиву традиційної орнаментики гончарних виробів Лівобережної України // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №4. – С.89-95.


Щербань О. В. Історія діяльності опішненського навчально-показового пункту (1912-1924) // Духовна культура як домінанта українського життєтворення: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 22-23 грудня 2005 р. – К.: Видання Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2005. – Ч.ІІ. – С.316-322.

 

 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному