Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

Український Керамологічний Журнал
№ 4 (14) • 2004

 

 

На першій сторінці обкладинки:
Віктор Ющенко з доньками Христиною і Софією наснажуються могутністю лева роботи славетного опішненського гончаря,
заслуженого майстра народної творчості України, лауреата
Національної премії України імені Тараса Шевченка Василя Омеляненка. Великі Сорочинці, Полтавщина. Серпень 2003. Фото Олеся Пошивайла. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Публікується вперше 

7......Гончарство як індикатор етносуспільних пріоритетів
        Головний редактор Олесь Пошивайло

Про відображення в гончарних виробах прикметних ознак етнічної культури, внаслідок чого народна кераміка постає своєрідним етнічним символом і водночас індикатором часових змін, тенденцій розвитку того чи іншого етносу. Проаналізовано ознаки занепаду гончарства і, відповідно, етнічної культури українців від кінця ХІХ до початку ХХІ століття. Зроблено висновок, що частина сучасних гончарних виробів, які продаються на численних святах народної творчості, ярмарках,
у художніх салонах тощо, виявляють суспільно-ідеологічну настанову на нівелювання етнічної культури українців, формування спотворених уявлень про неї та її дискредитацію на побутовому рівні

 

«Слово членів редколегії УКЖ»

15....Від Сяну і по Дон русин всюди автохтон...»: до питання етнічної ідентифікації русинів
        Всеволод Наулко (Київ)

Подано існуючі концепції етнічної ідентифікації русинів. Побіжно проаналізовано їх походження, основні етнічні ознаки, спорідненість з іншими народами. Зроблено висновок, що русини є субетнічною групою українців. З’ясовано причини сучасного русинського сепаратизму

 

Етнографія гончарства

21....Проблеми та напрямки дослідження сакрального в українському гончарстві
        Костянтин Рахно (Опішне)

Охарактеризовано проблематику дослідження традиційних ремесел, зокрема, гончарства, як частини духовної культури. Визначено джерела, завдання та можливості студіювання проявів сакрального (ієрофаній) в українському гончарстві. Зроблено висновок про доцільність реконструкції стародавніх світоглядних парадигм, визначальних для сакралізації цього ремесла, на основі аналізу міфологічних уявлень про гончарство й гончарів та семантики гончарських звичаїв виготовлення посуду


27....Про виготовлення глиняного посуду в Каневі
        Анатолій Щербань, Олена Щербань (Опішне)

За матеріалами, здобутими під час керамологічної експедиції Інституту керамології (15-17.08.2002) охарактеризовано гончарство у місті Канів на Черкащині. Подано прізвища гончарів, описано технологію виготовлення глиняного посуду. Звернено увагу на лічбу посуду та його продаж гончарями


39....Олешнянська земська гончарна майстерня: безрезультативні спроби модернізації                       народної технології гончарства
        Людмила Овчаренко, Олесь Пошивайло (Опішне)

У загальних рисах відтворено народну технологію виготовлення глиняних виробів у Олешнянському гончарному районі Чернігівської губернії наприкінці ХІХ–на початку ХХ століття. З’ясовано особливості технологічного процесу та охарактеризовано експериментальну діяльність земської навчальної гончарної майстерні, відкритої в Олешні у 1895 році. Подано відомості про дослідження глин, проведені земськими фахівцями на околицях Олешні; про запроваджувані в майстерні новітні технологічні процеси, механізми та інструменти. Проаналізовано намагання майстерні модернізувати традиційну в регіоні технологію гончарного виробництва і зроблено висновки про причини невдач у цій справі

 

Історія гончарства

48....До історії гончарного промислу села Макарів Яр
        Наталя Каплун, Наталя Смілянська (Луганськ)

Про історію гончарства в селі Макарів Яр (Пархоменко) Луганської області, заснованому українськими поселенцями у ХVІІІ столітті. У ХІХ–на початку ХХ століття Макарів Яр був одним із провідних гончарних осередків регіону. Відтворено технологію місцевого гончарного виробництва, асортимент гончарних виробів, способи їх збуту. Проаналізовано діяльність Слов’яносербського земства на початку ХХ століття, спрямовану на розвиток гончарного виробництва, та причини її невдачі. Висвітлено діяльність Макаровоярівської кустарно-промислової керамічної школи та занепад гончарного ремесла в селі


60....Черниговские Вишенки как центр постхабанского гончарного производства последней                 трети ХVIII века
        Марина Васильева (Вологда, Россия)

Майоліку, яку робили німецькі гончарі в Моравії, Словаччині та Трансильванії наприкінці XVI – у середині XVIII століття, називали «хабанським фаянсом», тому що вона виготовлялася німецькомовними переселенцями-анабаптистами, так званими «хуттеровими братами», або «хабанами». У музеях Санкт-Петербурга, Києва та ряду міст Чернігівщини є гончарні вироби, датовані XIX століттям і виготовлені в Україні, які можуть бути визначені як постхабанська кераміка. Виготовляли їх переважно українські учні хабанських гончарів, котрі жили в маєтку Вишеньки в Чернігівській губернії в останній третині XVIII століття. Коли хуттерові брати переселилися в Україну, вони зберегли як свою етнічну та релігійну спільність, так і свої культурні традиції, включаючи традиційне гончарне виробництво. Вони збудували у Вишеньках гончарну піч. Її малюнок, датований 1803 роком, друкується вперше в даній статті. Його віднайдено в Державному архіві Одеської області. 1785 року у Вишеньках було прийнято особливий гончарський статут. Таким чином, Вишеньки стали першим осередком хабанського виробництва в Україні. Згодом воно розвивалося в громаді хуттерових братів, які в першій половині XIX століття переселилися до містечка Радичів Чернігівської губернії. У другій половині XIX століття та на початку XX століття хабанських традицій дотримувалися українські гончарі з династії Пузирів

 

Гончарська термінологія

75....Лінгвогеографічний аспект дослідження номінацій майстра посуду та інших виробів
        із глини в українській мові
        Любов Спанатій (Миколаїв)

Досліджено номінації майстра, який виготовляє глиняні вироби, що побутують у говорах української мови; подано етимологію цих назв. Простежено вплив фонетичних процесів на формування гончарських термінів. У процесі аналізу засобів словотворення зроблено висновок, що це слова, утворені переважно від іменникових і прикметникових основ за допомогою суфіксів -ар, -ер, -ик, -ник


79....Варіанти українських назв глиняних іграшок
        Світлана Литвиненко (Опішне)

Аналізуються лексико-семантичні особливості назв українських глиняних іграшок; подано їх фонетичні варіанти. Охарактеризовано номени, що вказують на загальну назву іграшки (іграшка, виграшка, забавка) та лексеми на позначення різних видів іграшок, які умовно виділено в такі групи: свистуни, барині, торохтушки та посуд-монетка


85....Гончарська термінологія кінця ХVІІ-початку ХVІІІ століття у творах Климентія Зіновієва
        Оксана Коваленко (Опішне)

Про гончарську термінологію кінця ХVІІ–початку ХVІІІ століття, зафіксовану в творчій спадщині українського поета та автора соціально-побутових творів Климентія Зіновієва. «Вірші. Приповісті посполиті» розширюють сучасні уявлення про формування та еволюцію гончарської лексики в Україні

 

Чужоземне гончарство

88....Кераміка у Національному музеї в Кракові
        Божена Костух (Краків, Польща)

Про колекцію кераміки Національного музею в Кракові, яка є однією з найбільш репрезентативних у Польщі, та історію її формування. Авторка звертає увагу на творах провідних польських та іноземних фабрик фаянсу і порцеляни ХVІІІ – першої половини ХХ століття; означує деякі особливості польської порцеляни, її стилів та декору. Зазначено основні тенденції розвитку польського керамічного виробництва після Другої світової війни

 

Повідомлення

91......Нотатки про традиційні правила поводження з новим глиняним посудом
          Олена Щербань (Опішне)
95......Етюди з історії гончарства Луганщини
          Людмила Метка (Опішне)
101....Малобудищанський гончарський рід Чуприн
          Віктор Міщанин (Опішне)
108....Вдячна піч
          Магдалина Ласло-Куцюк (Бухарест, Румунія)

Виставки

110....Великі Українські Гончарівники
          Світлана Пругло (Опішне)
114....Добра усмішка майстра (спогад на відкритті виставки)
          Віктор Фурман (Полтава)
116....Російський етнографічний музей: виставка «Не святі горшки ліплять»
          Ірина Штанкіна (Чернігів)

Дисертації

121....Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина ХІХ-ХХ століття)

Критика

125....«Спадщина Івана Гончара»: неусвідомлена міра відповідальності!
129....Мельничук Лідія. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ-ХХ століттях:
           історико-етнографічне дослідження

Конференції

135....Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки в сучасних
           культурно-освітніх умовах
136....Педагогічний потенціал образу жінки в українському образотворчому мистецтві

Незабутні

138....Опішненське причастя Івана Гончара
          Ігор Пошивайло (Київ)

Гончарська Книгозбірня України

144....Беларуская міфалогія
145....Мардус Оксана. На білих кахлях
147....Поверин Александр. Гончарное дело. Чорнолощеная керамика
149....Александр Попов: Керамика

Листи до редакції

152....Музей у Коболчині буде!
          Іван Гончар (Коболчин)
155....Чего не знала, обязательно должна узнать...
          Вера Мордина (Кубань, Россия)
156....Про українців у Новій Зеландії. Пам’ятайте, ми з вами!
          Наталя Пошивайло-Таулер (Нова Зеландія)

Наші автори

Зміст «УКЖ» за 2004 рік

Інформація

Галерея

           Ілюстративні матеріали до статей:
173....Про виготовлення глиняного посуду в Каневі
175....Кераміка у Національному музеї в Кракові
176....Великі Українські Гончарівники
178....Опішненське причастя Івана Гончара
188....З нових надходжень Національного музею-заповідника українського гончарства
           в Опішному

 

 

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному